KURSUS

Print

KURSUS CREATIVE THINKING

KURSUS MICROSOFT EXCEL

 KURSUS BASIC OCCUPATIONAL FIRST AID

Objektif kursus adalah untuk melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran bantuan kecemasan untuk membolehkan mereka mengendalikan kecederaan biasa di tempat kerja sebelum di beri rawatan lanjut. Kursus ini adalah gabungan teori dan sesi praktikal di mana peserta mempunyai peluang untuk menyertai demonstrasi dan juga dalam aspek latihan praktikal.

 Antara modul yang dilaksanakan -

 MODULE 1 : Introduction to First Aid

 MODULE 2 : Soft Tissues Injuries

 MODULE 3 : Dressing and bandage

 MODULE 4 : Shock

 MODULE 5 : Musculoskeletal injuries

 MODULE 6 : Head & spine injuries

Adalahdiharapkankursusiniakanmemberimanfaatsertadigunakansebagaipanduansemasamenjalankantugas yang akhirnyameningkatkankecekapandalammemberiperkhidmatankepadapengguna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.